Stabsoffiziere

Oberst

Axel Uebels

Regimentsadjutant (Oberstleutnant)

Axel Uebels

Regimentsadjuntant (Major)

Achim Welter

Regimentsstandarte

Major Klaus Dieter Michels

Standartenadjutant Hauptmann Darko Milcic

Standartenadjutant Jennifer Gerst

Standartenadjutant Angelina Hoppmann

Grendadier-Bataillon

Major Carsten Reuner

Batallionsadjutant Oberleutnant Stephan Irsen

Batallionsadjutant Leutnant Michelle Henneberg

Batallionsadjutant Laura Breuer

Jäger-Bataillon

Major Jörg Altenberg

Batallionsadjutant Birgit Uebels

Batallionsadjutant Andrea Deutsch

Friedrichstädter-Bataillon

Komm. Ehrenmajor Bernd Obermeyer

Schützen-Bataillon

Major Ingo Kellner

Regimentsfahnenschwenker

Major Eduard Lüttmann